Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela – w jakim terminie?

Odwolanie od decyzji ubezpieczyciela to kluczowy instrument prawny w rękach ubezpieczonego, który pozwala na dochodzenie swoich praw w przypadku, gdy wynik rozpatrzenia szkody nie jest zgodny z oczekiwaniami. Istotnym jest, żeby każdy poszkodowany był świadom, że na złożenie odwołania ma ograniczony czas. Termin ten wynosi 3 lata od daty wydania decyzji o przyznaniu lub odmowie wypłaty odszkodowania.

Kiedy zacząć liczyć czas na odwołanie?

Moment, od którego należy zacząć liczenie terminu na złożenie odwołania, to data, w której poszkodowany otrzymał decyzję ubezpieczyciela. To właśnie od tego czasu rozpoczyna się bieg 3-letniego terminu, w którym można podjąć działania. Istnieją wyjątki od tej zasady – wydłużenie terminu do 20 lat w przypadkach, gdy szkoda była wynikiem przestępstwa.

Procedura odwoławcza – jakie są terminy?

W kwestii procedury odwoławczej, ubezpieczyciel jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 30 dni, a w przypadku bardziej skomplikowanych spraw, termin ten może zostać wydłużony do 60 dni. Jeżeli ubezpieczyciel nie udzieli odpowiedzi w wyznaczonym czasie, reklamacja jest uznawana za rozpatrzoną na korzyść klienta.

Forma odwołania – jakie są wymogi?

Forma odwołania jest równie ważna, co jego termin. Można je złożyć na piśmie, ustnie lub elektronicznie, zależnie od preferencji i możliwości, które oferuje ubezpieczyciel. Istotne jest, aby odwołanie zawierało wszystkie niezbędne dane, numery polisy, decyzji oraz uzasadnienie niezgody z decyzją ubezpieczyciela. Należy podkreślić znaczenie kompletności dokumentacji i argumentacji zawartej w odwołaniu.

Podsumowanie

Proces odwoławczy od decyzji ubezpieczyciela to działanie, które wymaga od ubezpieczonego nie tylko zrozumienia swoich praw, ale również świadomości istotnych terminów oraz formy, w jakiej należy złożyć odwołanie. Niezależnie od tego, czy sprawa dotyczy odmowy wypłaty odszkodowania, czy też zaniżonej jego wysokości, kluczowe jest dotrzymanie 3-letniego terminu na złożenie odwołania oraz zapewnienie, że wszystkie argumenty zostały należycie przedstawione i udokumentowane. Warto pamiętać, że w razie nieotrzymania odpowiedzi od ubezpieczyciela w wyznaczonym terminie, poszkodowany ma prawo do uznania swojego roszczenia za przyjęte.