Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela – w jakim terminie?

Uznanie roszczenia i wypłata odszkodowania przez towarzystwo ubezpieczeniowe coraz częściej budzi wiele wątpliwości głównie co do wysokości świadczenia. Jeśli nie zgadzamy się z decyzją firmy ubezpieczeniowej możemy się od niej odwołać. Jaki mamy na to termin i gdzie złożyć odwołanie?

Warto zacząć od tego, że powszechnie uznane za decyzje towarzystw ubezpieczeniowych wcale decyzjami nie są (w myśl przepisów prawa administracyjnego). Zatem nie obowiązują tu terminy określone ustawowo.

Wypadek czy inne losowe zdarzenie powodujące uszczerbek na zdrowiu czy utratę bądź zniszczenie mienia podlega ocenie firmy ubezpieczeniowej (sprawdź oferty firm ubezpieczeniowych) w jakiej posiadamy polisę. W nerwach i całej atmosferze towarzyszącej tego typu sytuacjom niewiele osób dokładnie wczytuje się w pisma zawierające ocenę i przede wszystkim kwotę przyznanego świadczenia. Z czasem, po dokładniejszej lekturze, wyłapujemy nieprawidłowości bądź orientujemy się, że kwota ta jest zbyt niska w naszym odczuciu. Nic straconego, bo od takich decyzji spokojnie można się odwołać.

O procedurze odwoławczej dowiedzieć się można z dokumentów umowy ubezpieczeniowej. Jeśli nie została umieszczona klauzula odwoławcza zawsze możemy odwołać się do sądu. Mamy na to aż 3 lata. Czyli tyle, ile wynosi okres przedawnienia roszczenia.

Jak zacząć?

Odwołanie powinno mieć formę pisemną i winno być złożone do zarządu towarzystwa, od którego decyzji się odwołujemy. W piśmie tym należy zawrzeć dane identyfikacyjne i adresowe, ale również numer szkody i opis konkretnej decyzji i argumenty świadczące o naszych racjach (najlepiej poparte dowodami). W piśmie warto zaznaczyć swoje oczekiwania względem ubezpieczyciela. Może w sieci znajdziemy podobne sytuacje, gdzie decyzje towarzystw były korzystniejsze dla poszkodowanych? Powołanie na takie zdarzenia jest zawsze na plus. Forma odwołania powinna być czytelna, kulturalna i opanowana, bez słów niecenzuralnych i epitetów czy oszczerstw. Takie odwołanie należy złożyć osobiście (za potwierdzeniem) albo przesłać pocztą na adres towarzystwa listem poleconym z potwierdzeniem odbioru.

Na rozpatrzenie sprawy towarzystwo nie ma określonego czasu. Przyjęto, że odpowiedzi na wszelką korespondencję powinno wysyłać się do 30 dni od daty wpłynięcia odwołania (wskazuje nań Kodeks Dobrych Praktyk Ubezpieczeniowych).

Po rozpatrzeniu odwołania towarzystwo może zmienić poprzednią decyzję lub pozostać przy swoich racjach. W drugim przypadku ubezpieczony może złożyć skargę do Rzecznika Ubezpieczonych albo wnosić o rozpatrzenie sprawy do sądu polubownego. Ostatecznie drogą dla nas jest sąd powszechny, w ramach postępowania cywilnego.