Open Finance Direct

Regulamin

I Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu ALTBERGER.PL, w tym także ze wszystkich jego podstron zlokalizowanych w domenie głównej oraz subdomen, zawierającego m.in. informacje i materiały na temat produktów finansowych i ubezpieczeniowych
2. Serwis ALTBERGER.PL jest serwisem internetowym, którego właścicielem jest „ALTBERGER” – Jacek Grudniewski, ul. Gminna 6F, 42-221 Częstochowa, NIP: 949-160-32-89, Regon: 240339215
3. Korzystając ze stron serwisu ALTBERGER.PL Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
4. Materiały, informacje i dane publikowane w serwisie ALTBERGER.PL nie stanowią oferty jakichkolwiek usług, w rozumieniu ustawy z dnia 23. maja 1964 r. – Kodeks cywilny, w szczególności nie stanowią oferty złożonej w postaci elektronicznej. Ponadto nie stanowią reklamy ani rekomendacji do zawarcia umowy z którymkolwiek zakładem ubezpieczeń, bankiem lub pośrednikiem finansowym, ubezpieczeniowym, której przedmiotem będą produkty finansowe i ubezpieczeniowe lub jakiekolwiek inne produkty, o których mowa w serwisie ALTBERGER.PL.
1. „ALTBERGER” – Jacek Grudniewski współpracuje z bankami, pośrednikami finansowymi, firmami ubezpieczeniowymi z portalami finansowymi m.in Money.pl, Bonnier Business Polska, mBank SA, Dom Kredytowy Notus sp. z. o. o.
2. ALTBERGER.PL nie zajmuje się pośrednictwem ubezpieczeniowym (tj. nie wykonuje czynności agencyjnych i czynności brokerskich) w rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym.
3. Serwis ALTBERGER.PL zawiera odesłania do serwisów internetowych Podmiotów współpracujących oraz innych podmiotów. ALTBERGER.PL nie ponosi odpowiedzialności za informacje o produktach lub usługach, jak również za inne dane prezentowanie w serwisach Podmiotów współpracujących oraz innych podmiotów.
4. ALTBERGER.PL nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Podmiotów współpracujących związane z realizowaniem obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych osób, których dane osobowe zostały przekazane przez ALTBERGER.PL zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Użytkownik powinien dokładnie zapoznać się z polityką ochrony danych osobowych realizowaną przez Podmioty współpracujące oraz inne podmioty.

II Przetwarzanie danych osobowych

1. Portal ALTBERGER.PL nie wysyła bezpośrednio danych wypełnianych we wnioskach do instytucji finansowych, ani nie ma do nich wglądu. Dane osobowe za pomocą formularzy trafiają bezpośrednio do instytucji finansowych lub konsultantów, których ofertę klient chce poznać i tam są przetwarzane. Portal ma charakter informacyjno-reklamowy i nie gromadzi, ani nie przetwarza żadnych danych osobowych z formularzy kontaktowych.
2. ALTBERGER.PL zastrzega, że może używać mechanizmu „cookies”, który poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika pozwala na identyfikację komputera.
3. Użytkownik przekazuje swoje dane w formularzach dobrowolnie.

V Obowiązki i odpowiedzialność Użytkownika

1. Użytkownik ma obowiązek korzystania z serwisu ALTBERGER.PL w sposób zgodny z przepisami prawa, niniejszym Regulaminem oraz w sposób nienaruszający praw osobistych i majątkowych innych osób.
2. ALTBERGER.PL nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z serwisu ALTBERGER.PL w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, z naruszeniem przepisów prawa lub praw osób trzecich.
3. Użytkownik może korzystać z serwisu ALTBERGER.PL tylko na własny użytek. Nie jest dopuszczalne korzystanie z materiałów i informacji zamieszczonych w serwisie ALTBERGER.PL w celu prowadzenia działalności komercyjnej.

III Obowiązki i odpowiedzialność

1. ALTBERGER.PL zapewnia Użytkownikowi bezpłatny dostęp do informacji i materiałów zamieszczonych w serwisie ALTBERGER.PL przez czas nieoznaczony.
2. Wszelkie informacje publikowane w serwisie ALTBERGER.PL nie są w żadnym zakresie czynnościami doradztwa podatkowego, prawnego, finansowego czy inwestycyjnego.
3. Przedstawione wyliczenia oraz zestawienia ofert poszczególnych podmiotów opierają się na wypracowanej przez nas metodologii i nie mogą stanowić odniesienia do zestawień przygotowywanych przez inne podmioty. Wybór oferty powinien być poprzedzony jej dogłębną analizą. Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za wybór konkretnej oferty.
4. Informacje, porady, odpowiedzi ekspertów ani jakiekolwiek inne informacje opublikowane w serwisie ALTBERGER.PL nie stanowią oficjalnej wykładni prawa.
5. ALTBERGER.PL nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam zamieszczanych w serwisie ALTBERGER.PL, ani za treści rozpowszechniane przez Użytkowników lub inne osoby na stronach ALTBERGER.PL, jak i za działania Podmiotów współpracujących lub Użytkowników naruszające prawa osobiste i majątkowe osób trzecich.
6. Informacje i materiały przedstawiane na stronach serwisu ALTBERGER.PL pochodzą z ogólnie dostępnych źródeł lub od stron trzecich uprawnionych do udostępniania takich informacji, w tym od Podmiotów współpracujących. ALTBERGER.PL nie weryfikuje ich prawdziwości i rzetelności, w związku z czym nie ponosi odpowiedzialności za ich treść, przy czym ALTBERGER.PL podejmuje wszelkie starania, aby informacje zawarte na stronie były aktualne, dokładne i merytorycznie poprawne.
7. ALTBERGER.PL nie odpowiada za przydatność uzyskanych poprzez serwis informacji.
8. ALTBERGER.PL zastrzega sobie prawo do wyłącznego i samodzielnego decydowania o treści serwisu ALTBERGER.PL, dokonywania zmian lub modyfikacji, bez konieczności uprzedniego informowania Użytkowników o ich wprowadzaniu lub zakresie.

IV Prawa autorskie

1. Serwis ALTBERGER.PL, a także układ treści, wszelkie materiały, dane oraz elementy graficzne w nim zawarte stanowią własność ALTBERGER.PL i mogą być wykorzystane przez Użytkowników wyłącznie do celów informacyjnych.
2. Wszelkie spory będą rozpoznawane przez sądy powszechne zgodnie z ich właściwością.
3. Informacje i materiały zamieszczone w serwisie ALTBERGER.PL mogą być wykorzystywane przez Użytkowników tylko dla użytku osobistego.