Emerytury pomostowe 2015

Praca do 67 roku życia w szczególnych warunkach jest mało realna. Wiek emerytalny w Polsce stopniowo jest podwyższany, aczkolwiek istnieje uprzywilejowana grupa osób, która może przejść na emeryturę wcześniej.

Warunki nabywania prawa do tzw. emerytury pomostowej, z której można w 2015 roku skorzystać, określa precyzyjnie ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych. Pracownikiem wykonującym prace w szczególnych warunkach jest osoba, która w pełnym wymiarze czasu pracy jest zatrudniona przy pracach o szczególnym charakterze wymienionych w załączniku nr 1 do ww. ustawy. Głównie są to prace pod ziemią, na wodzie i pod wodą, bardzo ciężkie prace fizyczne, prace w warunkach podwyższonego ciśnienia atmosferycznego, prace fizyczne związane z obciążeniem statycznym (rybaków morskich, na statkach powietrznych – personel pokładowy, prace fizyczne w podziemnych kanałach ściekowych czy przy obróbce mokrych skór). Pracownikami wykonującymi prace o szczególnym charakterze natomiast są osoby zatrudnione przy pracach o szczególnym charakterze wymienione w załączniku nr 2 do ustawy. Prace te wymagają szczególnej sprawności psychofizycznej, odpowiedzialności, które z wiekiem mogą się osłabiać, np. praca maszynistów pojazdów trakcyjnych, kierowców pojazdów uprzywilejowanych, operatorów żurawi wieżowych, prace członków ratownictwa medycznego itp.

Emerytura pomostowa na ogólnych zasadach

Z możliwości przejścia na emeryturę pomostową na zasadach ogólnych może skorzystać pracownik, który łącznie spełnia warunki:
– urodził się po dniu 31. grudnia 1948 r.,
– ukończył co najmniej 55 lat (kobieta) lub 60 lat (mężczyzna),
– udowodnił okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wynoszący łącznie co najmniej 15 lat,
– posiada okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn,
– do 31.12.1998 r. wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze wymienioną w dotychczasowych przepisach lub w nowych wykazach prac,
– po 31 grudnia 2008 r. wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wymienioną w nowych wykazach prac,
– rozwiązał stosunek (stosunki) pracy.

Do ustalenia minimum 15-letniego okresu zatrudnienia w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze okresy pracy sumuje się. Przy ustalaniu okresu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze nie uwzględnia się okresów niewykonywania pracy, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie lub świadczenie z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, czyli niezdolności do pracy, za które zostało wypłacone wynagrodzenie, zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne, za które pracownik otrzymał zasiłek opiekuńczy lub macierzyński. W przypadku nauczycieli dodatkowo nie uwzględnia się, m.in. urlopu dla poratowania zdrowia, urlopu szkoleniowego, przebywania na urlopie na dalsze kształcenie się, pozostawania w stanie nieczynnym. Przy ustalaniu okresu zatrudnienia w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze nie uwzględnia się również okresów urlopu wychowawczego, urlopu bezpłatnego oraz służby wojskowej.

Emerytura pomostowa na szczególnych zasadach

Pracownicy wykonujący niektóre prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wymienione w nowych wykazach prac, mają możliwość uzyskania emerytury pomostowej na szczególnych zasadach (zgodnie z art. 5-10 ustawy). Emerytura pomostowa na podstawie tych przepisów przysługuje najczęściej w niższym wieku emerytalnym niż 55 lat dla kobiet lub 60 lat dla mężczyzn, a niekiedy również mimo posiadania niższego niż 15 lat stażu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. W niektórych przypadkach o możliwości uzyskania emerytury pomostowej decyduje także stan zdrowia – wówczas warunkiem niezbędnym do nabycia uprawnień jest uzyskanie orzeczenia o niezdolności do wykonywania pracy w danym zawodzie. Taki wymóg obowiązuje pracowników lotnictwa, hutników, a także maszynistów pojazdów trakcyjnych. Prawo do emerytury pomostowej przysługuje od dnia spełnienia ostatniego z wymienionych warunków.

Jak jest obliczana emerytura pomostowa?

Emeryturę pomostową oblicza się poprzez podzielenie podstawy obliczenia emerytury przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku 60 lat, ustalone według tablicy średniego dalszego trwania życia obowiązującej w dniu zgłoszenia wniosku o przyznanie tej emerytury (od 1 maja 2015 r. średnie dalsze życie osób w wieku 60 lat wynosi 261,4 miesiąca). Na podstawę obliczenia emerytury pomostowej składa się kwota składek na ubezpieczenie emerytalne, z uwzględnieniem ich waloryzacji, zewidencjonowanych na indywidualnym koncie ubezpieczonego w ZUS do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje wypłata emerytury, oraz kwota zwaloryzowanego kapitału początkowego. Kwota emerytury pomostowej nie może być niższa od kwoty najniższej emerytury tj. od 1 marca 2015 r. 880,45 zł.

Sprawdź także:
Najlepsze konta osobiste 2018
Lokaty bankowe online 2018
Karty kredytowe porównanie 2022